Slim verkeersmanagement

Efficiënt verdelen van verkeer

Zo goed als we proberen de werkzaamen slim te programmeren en af te stemmen vóórdat ze worden uitgevoerd, zo goed werken we aan het efficient verdelen van het verkeer over de wegen ten tijde van de werkzaamheden. Want hoewel we allerlei communicatie inzetten om mensen bewust te maken over de aanstaande werkzaamheden, en acties inzetten om mensen te stimuleren anders te reizen, leveren werkzaamheden vaak meer drukte en files op. Het efficiënt verdelen van dat verkeer over het gehele wegennetwerk, is wat we bedoelen met slim verkeersmanagement.

Regionaal verkeersmanagement

De Regiodesk is de spin in het web als het gaat over regionaal verkeersmanegement. Bij de Regiodesk komt de informatie samen van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag en Rotterdam. De Regiodesk monitort het regionale wegennet van Zuid-Holland. Zodra hinder dreigt waar meerdere verkeerscentrales bij betrokken zijn, coördineren we de inzet van alle maatregelen. Als er geen bijzonderheden zijn, functioneren de verkeerscentrales zelfstandig. De Regiodesk is gehuisvest in Rhoon. De wegverkeersleiders bemensen de Regiodesk in wisselende diensten.

Praktijkvoorbeeld: wat gebeurt er na een ongeval?

Een voorbeeld uit de praktijk: direct na een ongeval op de A13 van Den Haag naar Rotterdam overlegt de Regiodesk met Rijkswaterstaat, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland over de omleidingsroute. Daarna zorgen we er samen met deze wegbeheerders voor dat de informatiepanelen boven de weg het verkeer de juiste kant op stuurt. Ook geven we de informatie over het ongeval en de omleidingsroute door aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Zo komt de informatie via de serviceproviders terecht bij de bestuurders in de auto en op de verschillende verkeersapps. De inzet van de maatregelen door de Regiodesk wordt vervolgens gemonitord.

Regiodesk Verkeerscentrale in Rhoon
Regiodesk Verkeerscentrale in Rhoon

Het gebruik van regelscenario’s

De maatregelen die de Regiodesk neemt, liggen grotendeels vast in regelscenario’s. Verkeersadviseurs en wegverkeersleiders stellen deze samen op. We hebben scenario’s klaarliggen voor spitsfiles, ongevallen en voor grote wegwerkzaamheden en evenementen. Maar als de actuele situatie erom vraagt, leveren we maatwerk. Zo minimaliseren we de verkeershinder door een combinatie van slim samenwerken en daadkrachtig ingrijpen.

Het multidoel tactisch kader operationeel verkeersmanagement vormt het uitgangspunt voor het opstellen van regelscenario’s in Zuid-Holland. Dit kader beschrijft op hoofdlijnen hoe we het verkeer in de reguliere spitsperioden moeten sturen. Elke 3 jaar actualiseren wij het kader, samen met alle wegbeheerders in Zuid-Holland. In 2021 is het kader uitgebreid met andere modaliteiten. We hebben stappen gezet om ook ketenmobiliteit en leefbaarheid een plek te geven in het tactisch kader. Zo ontwikkelt het verkeersmanagement mee met de mobiliteitstransitie. Daarnaast stellen wij elke 2 jaar een knelpuntenanalyse op. Hierin wordt de daadwerkelijk verkeersdoorstroming (van auto, fiets en OV) vergeleken met de referentiewaarden uit het tactisch kader. Op die manier houden wij de knelpunten in de regio in de gaten.

Inzet assets van andere wegbeheerders

Om de afstemming tussen wegbeheerders over het gebruik van wegkantsystemen (zoals verkeerslichten en dynamische route-informatiepanelen) te ondersteunen is er de assetwebsite. Wanneer een wegbeheerder een systeem van een andere wegbeheerder wil inzetten kan hiervoor via de website een aanvraagformulier worden ingevuld.

Samenwerken aan de toekomst

Het verkeer verandert snel door technische innovaties. In-car verkeersinformatie, verkeerslichten die communiceren met voertuigen en voertuigen die elkaar onderling waarschuwen: het zijn slechts een paar voorbeelden van deze veranderingen. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, waar informatie en informeren een steeds belangrijkere rol krijgt. is het belangrijk dat overheden en bedrijven samenwerken en de kansen benutten. Zo blijft Zuid-Holland ook in de toekomst optimaal bereikbaar.