Slimme programmering

Regionale afstemming en samenwerking

Het monitoren van de geplande werkzaamheden en het onderlinge afstemmen van die werkzaamheden is wat wij verstaan onder 'programmeren'. En dat is een lastige puzzel om te maken; gelet op grote onderhousopgave waar we in de Zuid-Holland de komende 20 jaar voor staan. Slimme programmering kan dan ook het verschil maken in een goede bereikbaarheid van onze regio.

Animatie over programmeren binnen Zuid-Holland Bereikbaar

Regioregie

Met alle opgaven in Zuid-Holland is afstemming van infra- en bouwwerkzaamheden en evenementen cruciaal. Hierin speelt het team RegioRegie een belangrijke rol. RegioRegie coördineert en ondersteunt het afstemmingsproces tussen infrabeheerders. Naast dat infrabeheerders onderling raakvlakken signaleren kan RegioRegie bijdragen en bemiddelen waar nodig.  

Voor slimme programmering is het tijdig inzichtelijk maken van toekomstige projecten door infrabeheerders cruciaal. Alleen op die manier kunnen we vroegtijdig met elkaar in gesprek om werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, te combineren en/of na te denken over inzet van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie om de hinder te beperken. Daarnaast kunnen we een beeld schetsen van de te verwachte opgave per portefeuillegebied

Een goede afstemming valt of staat met goede onderlinge afspraken over bereikbaarheid en planning. Hiervoor hebben infrabeheerders spelregels met elkaar afgesproken. Door deze spelregels na te leven wordt de regionale bereikbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd. Begin 2023 zijn deze spelregels aangescherpt, ambtelijk en bestuurlijk breed omarmd én ondertekend.

Regionaal afstemmen

Twee belangrijke schakels in het proces van RegioRegie zijn enerzijds de Regionale Afstem Overleggen (RAO’s) en anderzijds de Meerjarenplanning en -analyse (MJPA).

Gezien de enorme onderhouds- en bouwopgave in Zuid-Holland moet er in een vroeg stadium al inzichtelijk gemaakt worden wat er aan geplande weg- en spoorwerkzaamheden en evenementen aan zit te komen en wát de impact hiervan is op de regio. Jaarlijks wordt daarvoor de Meerjarenplanning en -analyse (MJPA) opgesteld.

Afstemming van projecten/meldingen op de kortere termijn, vanaf het heden tot 2 jaar vooruit, vinden plaats in de daarvoor ingerichte Regionale Afstem Overleggen (RAO’s). De RAO’s vinden periodiek plaats. Hier wordt de laatste stand van zaken van de projecten mét impact op de regio’s besproken en nadere afspraken vastgelegd. Uiteraard worden ook de toekomstige planningen vanuit de MJPA in de Regionale Afstem Overleggen behandeld. Klik hier voor de gebiedsindeling van de RAO's.

Voor de regionale afstemming wordt gebruik gemaakt van het RegioRegie-wegennet. Dit is een vastgesteld wegennet waarover afstemming plaatsvindt op het moment dat projecten gepland worden die óp, óver of ímpact hebben op dit wegennet.

Melvin

Alle infrabeheerders in Zuid-Holland hebben met elkaar afgesproken om geplande werkzaamheden inzichtelijk te maken in een online platform. In Zuid-Holland maken de meeste infrabeheerders gebruik van het meldsysteem Melvin. Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van alle voorziene hinder op het wegennet en spoor in Zuid-Holland, van vandaag en in de toekomst. Heel belangrijk is dat projecten in een vroeg stadium voor zowel de korte, middellange en lange termijnplanningen inzichtelijk gemaakt worden. Hierin hebben infrabeheerders in Zuid-Holland een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de grote partijen zoals Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland, maar juist ook voor de gemeenten en Waterschappen in Zuid-Holland. Alleen met elkaar kunnen we de totaalopgave inzichtelijk maken.

Meer weten hoe je werkzaamheden in Melvin invoert? Bekijk de handleiding 'Invoerinstructie Melvin voor Infrabeheerders'.

Meer informatie en vragen

Voor aanvullende informatie over onze Regioregie of vragen hierover, kun je contact met ons opnemen via regioregie@zuidhollandbereikbaar.nl.