Een gedeelde uitdaging: hoe houden we de A44 tijdens werkzaamheden bereikbaar?

Op de A44, tussen Haarlemmermeer en Wassenaar, zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw meerdere bruggen en viaducten gebouwd waaronder de Kaagbrug, Lisserwegviaduct, Hoofdvaartviaduct en het Spoorwegviaduct. Nu, zo’n bijna 100 jaar later, zijn deze vier ‘kunstwerken’ zoals de technische term luidt, aan vervanging toe. Dat heeft een behoorlijk impact op het verkeer van, naar en tussen Noord- en Zuid-Holland. De vervanging van twee van deze kunstwerken start in 2026, de andere twee volgen daarna, in 2027. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is het helaas onvermijdelijk dat er overlast en verkeershinder ontstaat. Alle reden om nu al samen te verkennen waar knelpunten kunnen gaan liggen en hoe daar mee om te gaan. Daarom vroeg Rijkswaterstaat aan Zuid-Holland Bereikbaar om samen met Breikers een inventarisatie van effectieve maatregelen te maken voor zowel personenmobiliteit als logistiek, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ingezet kunnen worden.

Één snelweg, meerdere uitdagingen!

In het noorden op de A44 liggen het Lisserwegviaduct en Hoofdvaartviaduct. De omgeving is niet dichtbevolkt, parallelwegen en -structuren zijn niet dik gezaaid en omleidingsroutes zijn beperkt beschikbaar en vaak voor zowel fietsers als vrachtverkeer. Vanuit logistiek oogpunt bekeken is er weinig industrie, maar wel een grote publiektrekker, de Keukenhof, die in het voorjaar voor veel drukte op het wegennet kan zorgen. De grote uitdaging in dit gebied is dat fietsers en vrachtverkeer elkaar vaker kunnen tegenkomen op de omleidingsroutes. Dat iets waar de logistieke sector erg voorzichtig in is: veiligheid voor alles.

Richting het zuiden liggen de Kaagbrug en het Spoorwegviaduct. In deze omgeving zijn meer parallelwegen en -structuren aanwezig, is relatief veel industrie en dus veel vrachtverkeer, maar ook veel rotondes. Hier is de doorstroming vooral een uitdaging. Want met voorrang vanuit één richting, kunnen vrachtwagens over al die rotondes de druk op het onderliggend weggennet doen toenemen, waardoor de doorstroming belemmert.

Zo zien we op een relatief ‘kort’ stuk snelweg al twee verschillende situaties ontstaan die elk een eigen dynamiek, uitdagingen en oplossingen met zich meebrengen voor de logistiek. Dit nog even los gezien van alle overige vormen van personenmobiliteit. Om ons tijdig op deze situaties voor te kunnen bereiden en gingen we in gesprek met verschillende betrokken partijen.

Flexibiliteit bieden in de situatie

Vanuit Zuid-Holland Bereikbaar waren bij deze inventarisatie zowel onze mobiliteitsadviseurs als logistiek adviseurs direct betrokken. Voor het logistieke gedeelte van dit project is gesproken met meerdere grote partijen en logistieke dienstverleners in het gebied. We hebben daarbij de plannen en werkzaamheden toegelicht en vroegen om feedback en input: waar ontstaan cruciale knelpunten? De hierboven geschetste situaties zijn voorbeelden van resultaten die uit die gesprekken kwamen. Daarnaast kwam naar voren dat flexibiliteit cruciaal is om  ter plekke te kunnen schakelen als de situatie daarom vraagt. Niet alle hinder laat zich immers voorspellen.

Het tijdig betrekken van ondernemers en hen invloed laten uitoefenen op de invulling van een dergelijke grote hinderopgave is van waarde. Door met elkaar in gesprek gaan en te blijven houden we de A44 en het onderliggend weggennet tijdens de werkzaamheden veilig en goed bereikbaar. 

Maatregelenpakket

Met alle input van logistieke bedrijven onder de arm, die van werkgevers en andere ondernemers, stelden we samen met Breikers een mooi maatregelenpakket op voor dit project en deelden deze met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gebruikt het samengestelde pakket voor het totale bereikbaarheidsplan tijdens de hinderwerkzaamheden. In de komende maanden zal worden gekeken hoe en welke maatregelen verder concreet worden uitgewerkt en waar mogelijk blijven we in gesprek met betrokken partijen voor een effectieve en tijdige voorbereiding op de werkzaamheden.

Wil je nu al meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op de Rijkswaterstaat webpagina projecta44.nl of houd onze werkzaamhedenkaart in de gaten.