Spelregels RegioRegie verbeterd

Het team RegioRegie van Zuid-Holland Bereikbaar coördineert de afstemming tussen infrabeheerders over (vaar)weg-, spoorwerkzaamheden en evenementen in Zuid-Holland. Want vroegtijdig afstemmen voorkomt hinder. Om dat afstemmen in goede banen te leiden hebben de infrabeheerders spelregels met elkaar afgesproken over bereikbaarheids- en planningsprincipes en ook over wat er van hen verwacht mag worden. De laatste versie van deze spelregels dateert uit 2014. In het kader van de de overgang naar Zuid-Holland Bereikbaar, de onderhoudsopgaven van de infrabeheerders, de mobiliteitstransitie en de enorme bouwopgaven zijn er diverse verbeterpunten in het proces te benoemen. Die zijn nu opgenomen in het nieuwe spelregelkader. Het team RegioRegie brengt de aangepaste spelregels onder de aandacht bij de infrabeheerders.

Beperken van hinder

Spelregels RegioRegie zijn bedoeld om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Deze spelregels gaan over de planning, de invoer in de meldingstool Melvin én afstemming van geplande verstoringen. Onder geplande verstoringen wordt o.a. verstaan (vaar)wegwerkzaamheden, spoorwerkzaamheden, evenementen, bouwopgaven en ook gebeurtenissen waardoor veel extra verkeer wordt aangetrokken. Kortom, het gaat daarbij om alle geplande verstoringen met impact op de bereikbaarheid. Door deze spelregels na te leven wordt de regionale bereikbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd.

Bereikbaarheidsprincipes

De spelregels zijn verdeeld in drie onderdelen: de bereikbaarheidsprincipes, de planningsprincipes en het handelen van de infrabeheerders.

In de bereikbaarheidsprincipes zijn afspraken gemaakt over het maximaal inzetten op beperken van hinder maar ook dat we zo veel mogelijk op rustige uren de werkzaamheden inplannen. In de vernieuwde spelregels is ook de focus op de fiets, OV en vrachtverkeer gelegd. Afspraak is nu bijvoorbeeld dat er lokaal voor voetgangers wordt gezorgd en dat fietsers niet afstappen. Ook omrijtijden en beschikbaarheid van haltes voor het OV zijn expliciet genoemd.

Daarnaast moet er nu veel meer rekening gehouden worden met vervangend busvervoer van spoorwegvervoerders bij buitendienststellingen. Tenslotte is ook expliciet aandacht gevraagd voor de logistieke keten, denk aan bouwroutes, vervoer gevaarlijke stoffen en exceptioneel transport.

Planningsprincipes

Aan de hand van de planningsprincipes wordt bepaald in hoeverre geplande verstoringen elkaar ‘raken’. Deze overeengekomen principes zijn vooral bedoeld als leidraad om het gesprek met elkaar aan te gaan én om te komen tot een gezamenlijke planning t.a.v. de bereikbaarheid. Eén van de principes is geen omleidingen instellen over de omleiding van een ander. In de nieuwe spelregels zijn de principes scherper neergezet en zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die uit de Hinderaanpak van Rijkswaterstaat.

Afspraken over inzet

Tenslotte zijn in de spelregels ook de verwachtingen van de infrabeheerders in het RegioRegie proces genoteerd. Dat gaat bijvoorbeeld over het deelnemen aan de Regionale Afstem Overleggen en het tijdig en op correcte wijze invoeren van de informatie in Melvin. De ambitie is om verder vooruit te gaan plannen, 5 tot 10 jaar vooruit. Hoe daar toe te komen is beschreven in het groeimodel.

Ook het bijhouden van de planning in Melvin is van belang, zodat op 1 april van elk jaar gestart kan worden met het opstellen van de Meerjarenplanning en -analyse.

Daarnaast wordt gevraagd om bij resterende hinder zoveel mogelijk in te zetten op mobiliteitsmanagement en indien nodig regelscenario’s en monitoringsrapportages te laten ontwikkelen. Hierbij kan Zuid-Holland Bereikbaar worden betrokken om geschikte oplossingen te vinden.

Tot slot

De vernieuwde spelregels zijn vastgesteld en worden breed uitgedragen door Zuid-Holland Bereikbaar en onder de aandacht gebracht van alle betrokken infrabeheerders en samenwerkingspartners. Bekijk ze hier.