Nieuwe Meerjarenplanning en -Analyse van geplande verstoringen is onderweg

De nieuwe Meerjarenplanning en –Analyse (MJPA) wordt volgende week afgerond. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle grote en zeer grote weg- en spoorwerkzaamheden in Zuid-Holland vanaf 2026 en daarna. Het document bevat een gebundeld overzicht van de voorspelde werkzaamheden aan het weg- en spoornetwerk plus de evenementen die invloed hebben op de bereikbaarheid. De MJPA wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht en heeft als doel om de verschillende werkzaamheden onderling beter af te stemmen.

Uniek document

De MJPA is uniek in zijn soort omdat de verschillende infrabeheerders binnen Zuid-Holland samen een overzicht geven van de geplande werkzaamheden en evenementen. Dat is nodig, omdat er in Zuid-Holland in de komende jaren veel verschillende werkzaamheden worden verwacht aan snelwegen, provinciale wegen, binnenstedelijke wegen, spoorwegen, oeververbindingen en overige infrastructuur. Een groot deel hiervan is namelijk toe aan onderhoud of vervanging.

Door vroegtijdig een gezamenlijk inzicht te maken in de meerjarenplanning van al die werkzaamheden, aan de hand van enkele spelregels, worden eventuele raakvlakken of knelpunten tijdig gesignaleerd en aangepakt. Elke MJPA kijkt gedetailleerd twee jaar vooruit en doet een verwachting voor de jaren erna. In deze editie gaat het om de jaren 2026 t/m 2028 en een doorkijk ná 2028.

Een voorbeeld

Onderlinge transparantie en inzicht biedt de mogelijkheid om planningen beter op elkaar af te stemmen. Een fictief voorbeeld: stel, Rijkswaterstaat heeft werkzaamheden aan een snelweg in de zomer van 2026 gepland en de Provincie Zuid-Holland heeft in datzelfde jaar werkzaamheden gepland aan de parallelweg van die snelweg, maar nog zonder concrete periode. Door elkaars planningen te weten, kunnen de wegbeheerders afspraken maken, bijvoorbeeld dat in dit geval de Provincie haar werkzaamheden net voor of na de zomerperiode inplant. Op die manier vallen de werkzaamheden niet samen en kan men eventueel nog gebruik maken van koppelkansen, door gezamenlijk mobiliteitsmaatregelen in te zetten. Zo wordt de impact van de werkzaamheden beperkt en kan het effect van mobiliteitsmaatregelen worden vergroot.

Het verdere proces

De MJPA is een verwachtingsbeeld van dit moment en gaat daarom gepaard met enige mate van onzekerheid en vertrouwelijkheid. Gedurende het jaar zijn er verschillende rondes van Regionale Afstem Overleggen (RAO) die in de gebieden de korte termijn planningen doornemen en bespreken, én de projecten van deze MJPA. Daarmee gaat het concreet om de werkzaamheden die in 2024, 2025 én 2026 in de gebieden (gaan) lopen. Immers, hoe dichterbij de planning komt, hoe meer zekerheid die biedt. Dan kunnen er ook de juiste mobiliteitsmaatregelen worden opgetuigd. Na de zomer vindt de volgende ronde van de RAO’s plaats en worden de planningen verder besproken in de verschillende gebiedsteams.

Meer informatie?